سهیل راد

سری گنبدها: ابدیت
ما همگی روی کره‌ی زمین متولد می‌شویم، همگی در مقابر به خاک سپرده می‌شویم، ما همگی در وجهی از نور به دنیا می‌آییم اما همگی در روشنایی نمی‌میریم. تمام هستی جنگی است میان تاریکی و روشنایی: یا روشنایی وجودمان تاریکی را در می‌نوردد و یا تاریکی نور وجودمان را تسخیر خواهد کرد. مقابر مکان‌هایی(المان‌هایی) هستند برای انعکاس بی‌نهایت نور تا ابدیت.

Soheil Rad, “Hafezieh”, Light Installation, 107.5 x 161 x 14.5 cm, 2018
Soheil Rad, “Hafezieh”, Installation View, 2018