اسلاید‌

آریا تابندهپور

اين عکس‌ها را در ميان فيلم‌ها، نگاتيوها و اسلايد‌هایی پيدا کرده‌ام كه هيچ‌گونه اطلاعاتی راجع به آنها موجود نیست؛ عكاس‌شان نامعلوم و هويت‌شان پر از شك و تردید است. مهم‌ترين نكته در اين عكس‌ها براي من، فضاي پر شيئی است كه با حذف نام و هدف عكاس به فضايى بي‌زمان و بي‌مكان تبديل شده است. از زمانی كه اين عكس‌ها به محیط زندگی‌ام وارد شده‌اند، عكس‌هايي مي‌گيرم كه تحت تأثیر مجموعه‌ى عكاس ناشناس است.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm,unique edition,  2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition,2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Slide” series, slide and slide machine, 8.5 x 9.5 x 14.5 cm, unique edition, 2011 – 2014
Arya Tabandehpoor, from “Slide” series, installation view