پوست

آریا تابندهپور

چندسال پیش با ایده تصویر تشکیل شده در آینه، از اطرافیانم عکاسی کردم. بعد با عکاسی دوباره از عکس‌های چاپ شده‌ی آن‌ها و قرار دادن شیشه بین عکس و لنز تلاش کردم عکس‌ها را ناواضح کنم. آن‌جا به این فکر کردم که چگونه می‌شود واضح و ناواضح را داشت. لنز دوربین را از بدنه جدا کردم و برای لحظه‌ای این اتفاق را دیدم. بعد با آزمون و خطا به این آگراندیسورها رسیدم که با حرکت‌شان تصویری را ارائه می‌دهند: تصویری که معمولا از یکدیگر می‌بینیم.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Skin” series, (enlarger’s head, lightbox paper, wire, LED lamp, rotary screw), unique edition of 7, 29.5 x 34.5 x 30, 2017
Arya Tabandehpoor, from “Skin” series, installation view, 2017
Arya Tabandehpoor, from “Skin” series, installation view (detail), 2017
Arya Tabandehpoor, from “Skin” series, installation view, 2017