مدفن

ناهید بهبودیان

انسان در باغ عدن به درختی طمع بست و عصیان کرد و از همان ابتدای آفرینش خویش پیوندی معصیت‌بار با طبیعت بربست. با بار سنگین تنهایی و حیرانی به زمین تبعید شد و در گستره‌ی بی‌کران طبیعت در پی معنای حیات خویش جست‌وجوها آغاز کرد. چشمی بر آسمان و چشمی بر درخت. در این گستره شکار کرد و شکار شد. در دامان مام طبیعت مأمن‌هایی ساخت و پروش یافت و دانا شد، اما ترسی کهن همراه با ستایش، وجود و اقتدار قلابی‌اش را به بند کشیده است. ترس از طبیعت و ستایش طبیعت، طبیعتی که سرمنشأ هبوط او بر این سیاره است، سرمنشأ زجرها و نیایش‌هایش، خوشی‌ها و پایکوبی‌هایش. بندبند هستی‌اش در بندبند طبیعت تنید تا آن جا که انسان نه دیگر موجودی در دل طبیعت که انسان/طبیعت است. موجودی همچون همه‌ی جانداران که از طبیعت جان می‌گیرد و در آن جان می‌بازد. به جنگ طبیعت، مادر خویش و سرمنشأ عصیانش می‌رود، اما اندوه و تردید و تنهایی بر پیکر لرزان او فریاد می‌شود و سرانجام به این هبوط پراضطراب تن می‌دهد تا شاید قدسیت از دست رفته‌ی خویش را باز یابد؛ اما دست‌هایش در انتظار رهایی، درخت می‌شوند.

Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, 37 x 48 x 72 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, 50 x 67 x 95 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, 58 x 98 x 85 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, 47 x 56 x 84 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, With Stand: 37 x 58 x 212 cm, Without Stand: 37 x 58 x 62 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled, From “Sepulcher” series, Papier-mâché, Size: Varoius, 7 pieces, و  و , 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 75 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 75 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 49 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 37 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 75 cm, 2017
Nahid Behboodian, Untitled From “Sepulcher” series, Ink on Cardboard, 55 x 75 cm, 2017