در معرض

ساسان ابری

نخست چشم‌ها هستند که «در معرض» شهر قرار می‌گیرند.چشم‌ها در برخورد با پوسته‌ی شهر، به بالا و پایین می‌نگرند و گاه خیره می‌شوند: گویی در برابر جداره‌های شهر در فضایی مبهم معلق‌اند.

Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media, polaroid photography, a collage of 20 images all transferred to glass, 33.5 x 41 cm, unique edition, 2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media, polaroid photography, a collage of 20 images all transferred to glass, 33.5 x 41 cm, unique edition, 2018