سارا قاجار

بوزون هیگز

آب سياه‌رنگ راکد
به ژرفای ابديت
به سرمای آسمان
به سکون قلبم آن هنگامی که صدای تو خاموش می‌شود
من در دوزخ خواهم فسُرد
تويی که نجات داده‌ای زندگی ام را
که ای کاش نمی‌دادی
که ای کاش نمی‌دادی

از سايکوسيس 4.48

Sara Ghajar, “Higgs Boson”, Mixed Media, 183 x 183 cm, 2018
Sara Ghajar, “Higgs Boson”, Mixed Media, 183 x 183 cm, 2018
Sara Ghajar, “Higgs Boson”, Installation View, 2018