سلیم کرمی

سلیم کرمی (۱۳۹۲- ۱۳۲۵، گیلان، ایران) از سال ۱۳۷۴ پس از مبتلا شدن به سرطان، به‌شکل اتفاقی نقاشی کشیدن را آغاز و تا واپسین روزهای زندگی‌اش ـ دیوانه وار ـ به این فعل پرداخت. آثار او در تمام دوره‌های سالانه‌ی آوت‌سایدر آرت حضور داشته است. نقاشی‌هایش در مجموعه‌های معتبر خارجی و داخلی نگهداری می‌شود؛ از جمله موزه هنرهای مدرن و آوت‌سایدر آرت (L.A.M) در لیل فرانسه و کالکشن بنیاد کارتیه پاریس. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, untitled, pen on paper, 29.5x 22.5 cm, 2000-2003
Salim Karami, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022