اعوجاج

آریا تابندهپور

در علوم رایانه، سامانه‌ی عددنویسی بر پایه ۱۶ است. این سیستم از نمادهای ۰ تا ۹ و از حروف F،E،D،C،B،A استفاده می‌کند. در این مجموعه من تصاویرم را در ویرایش‌گر داده‌های خام باز کرده‌ام و از کد عددی آن‌ها عکس گرفته‌ام. بعد آن ها را درماشینی قرار داده‌ام که عملکردش در گذشته قسمتی از دستگاه چاپ عکس بوده است. با این کار باقیمانده‌ی یک ماشین چاپ‌کننده و یک داده‌ی خام را با هم ترکیب کرده‌ام و تصویر خود را که بخشی از شهر بوده است در آن بازسازی کرده‌ام.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Retooling” series, (printed photograph on transparent sheet, metal frame, stepper motor, arduino board, drivers, wires, switch, ball bearing, screws, power adaptor, roller, double-sides tape, rail, belt), unique edition of 7, 32.5 x 38 x 5 cm , 2018
Arya Tabandehpoor, “Retooling” series, installation view, 2018
Arya Tabandehpoor, “Retooling” series, installation view, 2018
Arya Tabandehpoor, from”Retooling” series, installation view, 2018