اعوجاج

آریا تابندهپور

آریا تابندهپور همواره در فعالیت هنری‌اش با کاوش در رابطه‌ی آشفته‌ی انسان، طبیعت و تکنولوژی به دنبال معنایی برای خود بوده است. با به کارگیری کدها و دستگاه پولاریزیسیون، چیرگی ماشین بر تمام وجوه زندگی انسان و در بخشی دیگر با استفاده از دستگاهی مخاطب‌محور رابطه‌ی ابدی بازگشت انسان به طبیعت و تولد دوباره‌اش از آن را بررسی می‌کند. شاید جوابی قطعی برای پرسش‌هایش پیدا نکند اما می‌یابد انسانی که حالا تکنولوژی مانند مسکنی برای دردهایش عمل می‌کند، درمانی جز طبیعت ندارد.

Arya Tabandehpoor, “Unnatural Elements”, from “Retooling” series, icd monitor, metal frame, stepper motor, arduino board, drivers, wires, switch, ball bearing, screws, power adaptor, roller, double-sides tape, 
rail, belt, polarized filter, 44 x 36 x 22 cm, unique edition, 2018
Arya Tabandehpoor, “Physical Reflection”, from “Retooling” series, c print on metallic paper, electric motor,
sensors, electric circuits, power adaptor, and wiring in plexiglass boxes, 55 x 33 x 11 cm, unique edition, 2020
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view