فرش قرمز

داوود بیات

این تابلوها را می‌شد به شیوه‌ی چاپ‌های مرسوم و مکانیکی در زمانی کمتر از یکی دو روز اجرا کرد، اما اصرار و خواستم در این بود تا این تابلوها کاملاً با منطق نقاشی و با مرارتی، اگرچه مذبوحانه، کشیده و رنگ شوند. به همین روی اجرای هر تابلو، با وسواسی خاص، مستلزم صرف زمانی دراز شد. زمانی دراز و عبث برای کشیدن چیزی که تکثیرش در چند دقیقه می‌تواند به تیراژی بالای هزار برسد.

Crying Red
Burnt Red
The Imposed War
Ordered red
Applied Red
Pervasive Message of light
Celestial Red
Iranian Rug
You have a visual duty to me!
lost Idea
Round-the-Clock Sewage removal
lost Red
A dark red in three bright red
Nostalgic Red