باز-دم

هانیه فرهادی‌نیک

چشم به جهان پلی می‌زند که آن سویش به خیال راه برده است. اما جهان چیست مگر طبیعتی که خود جزیی از آنم؛ هنگامی که درونش آرام گرفته‌ام و سکونش حرکت نقش‌ها را برایم آشکار می‌کند؟

دینا دانشور

Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, acrylic & oil on canvas, 152 x 115 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on canvas, 150 x 100 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, acrylic & oil on canvas, 150 x 100 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, acrylic & oil on canvas, 90 x 154 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on canvas, 84 x 143 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, acrylic & oil on canvas, 60 x 100 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on canvas, 26 x 40 cm, frame size: 38.5 x 51 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale”, series, oil on paper, 38 x 28 cm, frame size: 50 x 39.5 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on paper, 27 x 32 cm, frame size: 39 x 44 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on paper, 23 x 32 cm frame size: 34.5 x 44.5 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on paper, 20 x 32 cm, frame size: 32 x 44 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, untitled, from “Re-inhale” series, oil on paper, 30 x 19 cm, frame size: 42 x 31 cm, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022
Hanie Farhadi Nik, “Re-inhale” series, installation view, 2022