در ستایش ابزار

امیر معبد

ابزار، این دیرینه یار حیوان دوپا، چنان با او در هم تنیده‌ و شتابان در حال بسط و گسترش است که خود را سوگوارِ خودِ مرگ اندیشِ خویش می‌یابد.

Amir Mobed, “#1”, from “Praising the Tool” series, wood, steel tools covered with bronze, nails, 100 x 150 cm, edition of 3 + AP, 2020
Amir Mobed, “#2”, from “Praising the Tool” series, bronze, barrel (rusted steel),182 x 166 x 58 cm, edition of 3 + AP, 2020
Amir Mobed, “#3”, from “Praising the Tool” series, bronze, concrete, 174 x 40 x 55 cm, edition of 3 + AP, 2020
Amir Mobed, “#4”, from “Praising the Tool” series, bronze, concrete, 215 x 70 x 45 cm , edition of 3 +AP, 2020
Amir Mobed, “#5”, from “Praising the Tool” series, bronze, fiberglass covered with bronze, 203 x 120 x 120 cm, edition of 3 + AP, 2020