پرتره

آریا تابندهپور

این مجموعه از چهره‌ی ۱۴ عکاس معاصر ایرانی تشکیل شده است که آن‌ها را فقط از طریق آثاری که خلق کرده‌اند و نیز گفته‌های دیگران می‌شناختم. تصویری از چهره‌ی هنرمندانی که هرگز ملاقات نکرده بودم در ذهنم ساختم. برای ساختن .برداشت ذهنی خود از این افراد، احتیاج به مجموعه‌ای از عناصر تشکیل دهنده‌ی صورت داشتم: چشم، بینی، پیشانی، مو و غیره. تنها منبع جامعی که توانستم برای اجرای این ایده به کار ببرم نرم‌افزار جرم‌شناسی بود.

Arya Tabandehpoor, “Sadegh Tirafkan”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Ghazaleh Hedayat”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Farshid Azarang”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Shahriar Tavakoli”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mohsen Rastani”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mehrdad Najmabadi”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mohammad Ghazali”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Newsha Tavakolian”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mehran Mohajer”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Peyman Houshmandzadeh”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Shadafarin Ghadirian”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Seifollah Samadian”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mehraneh Atashi”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Mehrdad Afsari”, from “Portrait” series, photo cuts from criminology software and plexiglas sheets, 10 x 12 x 3 cm, edition of 6, 2010-2014
Arya Tabandehpoor, “Factory 01” group exhibition, installation view, 2018