جا

علی‌یار راستی

این چیدمان بر اساس دوگانه‌ی طبیعت/فرهنگ شکل گرفته است. سویه‌ی طبیعت با بازنمایی توسط سوژه ناپدید شده است. بازنمایی طبیعت، فرهنگی را پدید آورده که همواره در حال تکثیر شدن است.

Aliyar Rasti, untitled, from “Place” series, diasec, diptych, each 23 x 40 cm, 2018
Aliyar Rasti, untitled, from “Place” series, diasec, diptych, each 23 x 40 cm, 2018
Aliyar Rasti, untitled, from “Place” series, diasec, diptych, each 23 x 40 cm, 2018
Aliyar Rasti, “Place”, installation at Pasio, 2018
Aliyar Rasti, “Place”(detail), installation at Pasio, 2018
Aliyar Rasti, “Place”(detail), installation at Pasio, 2018
Aliyar Rasti, “Place”, installation at Pasio, 2018
Aliyar Rasti, “Place”, installation at Pasio, 2018
Aliyar Rasti, “Place”(detail), installation at Pasio, 2018