نازلی شهوق

نیروی حیات
خون بدن ما، این بذر حیات، جهانی از انرژی‌هاست که چون درختی از درون به بیرون حرکت می‌کند، مانند رودخانه‌ای در جریان است و بافتی مشابه زمین، آسمان و جهان هستی دارد. فرم حیات در سرتاسر کیهان با یک الگو دوران می کند و گسترش می یابد. انرژی درونی بدن با چرخشی پیوسته ما را با طبیعت هم راستا می‌کند. آن چه در درون و برون می‌گذرد از هم جدا نیست و به‌هم پیوند خورده است.
این تصاویر نسخه‌ای از طبیعت هستند و ما نظاره‌گر کیهانی پنهان در وجود خود هستیم؛ جهانی هوشمند با ساختاری قابل تشخیص و آشنا در تمامی ابعاد. در روند شکل گیری این مجموعه بیش از هرچیز مفهوم طبیعت و بازتاب آن اهمیت داشته و تاملی است بر نیروی دوگانه‌ی زندگی و مرگ؛ با بیان این نکته که همه‌ی پدیده‌ها در حال رشد و تغییر، به‌ هم متصل و در ارتباط با یکدیگرند. برای خلق این آثار چند قطره از خون زنده‌ی خود را زیر میکروسکوپ قرار داده، بدون هیچ ویرایش و تغییری آنچه را که پدید آمده بود ثبت کردم.

Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, Untitled, From “Pranic Energy” Series, Light box, Micro Digital Photography, 41.5 x 31.5 x 6.5 cm, Edition of 3, 2018
Nazli Shahvagh, “Pranic Energy” Series, Installation View, 2018