نازنین فتاحی

درون
بخشی از وجود مرقع‌گونه‌ی انسان برتافته از تصوراتش از خویش و احساسات اوست، چنان‌که خویشتن تابیده و پیچیده‌ی خود را می‌بیند و می‌شناسد و دیگرانش چنین در نمی‌یابند.

Nazanin Fatahi, “Inside”, Material(Metal, Mirror, Magnifier Sheets), Installation of 77 Pieces, Each 17 x 19.5 x 7.5 cm, 2018
Nazanin Fatahi, “Inside”, Installation View, 2018