نانجینگانتوس دندروستیل

ناهید بهبودیان

گل‌ میراست اما این میرایی و پژمردگی و در پی آن شکوفایی دوباره‌ی غنچه‌ها شکلی از حیاتی ابدی دارد؛ مرگی که به تولدی دوباره می‌انجامد. گویی این تصمیم و خواست گل‌هاست که جاودان باشند و توانسته‌اند حیات‌شان را با جاودانگی پیوند دهند. زیبایی در گل‌ها استراتژی جاودانگی‌ست. زیبا و زیباتر شدن گل‌ها بقای اغواگرانه‌ی آن‌هاست؛ چون گل‌های خشک‌شده‌ی عشاق لای کتاب‌ها، چون گل‌های آرمیده بر آرامگاه‌ها و چون اولین فسیل گل در سیاره‌ی زمین که از صد و هفتاد میلیون سال پیش باقی مانده و تا ابد روی یک تکه سنگ جاودان شده است. نام این گل نانجینگانتوس دندروستیلاست؛ تصویر جاودان زیبایی یک گل.

Nahid Behboodian, untitled, from “Kaleidoscope” series, watercolor on paper, diptych, overall size: 107 x 158 cm, frame size: 117 x 169 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Kaleidoscope” series, watercolor on paper, diptych, overall size: 53 x 156 cm, frame size: 63.5 x 168, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Kaleidoscope” series, watercolor on paper, 79 x 107 cm, frame size: 89 x 117 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Kaleidoscope” series, watercolor on paper, 56 x 76 cm, frame size: 64.5 x 83.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Kaleidoscope” series, watercolor on paper, 56 x 76 cm, frame size: 64.5 x 83.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Lotus” series, pencil on paper, triptych, overall size: 40 x 87 cm, frame size: 54 x 108.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, diptych, overall size: 40 x 58 cm, frame size: 43 x 62 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, frame size: 35 x 50 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Fossil” series, color pencil on paper, 35 x 50 cm, frame size: 38.5 x 53.5 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, diptych, overall size: 28.5 x 42 cm, frame size: 46.5 x 65.5 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Lotus” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 57 x 46 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 42.5 x 31.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 44 x 32.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 44 x 32.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 44 x 32.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 29 x 40 cm, frame size: 32.5 x 44 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Orchids” series, pencil on paper, 40 x 29 cm, frame size: 44 x 32.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 48 x 40.5 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 48 x 40.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 45.5 x 37.5 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 45 x 37.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 66 x 36.5 cm, 2020
Nahid Behboodian, untitled, from “Chimera” series, pencil on paper, 28.5 x 21 cm, frame size: 42 x 34.5 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 18 x 12.5 cm, frame size: 33.5 x 28.5 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 18 x 12.5 cm, frame size: 26.5 x 21 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 18 x 12.5 cm, frame size: 24 x 18 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 18 x 12 cm, frame size: 28 x 22 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 18 x 12 cm, frame size: 27 x 22 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Circus” series, pencil on paper, 17.5 x 12 cm, frame size: 29 x 23 cm, 2019
Nahid Behboodian, untitled, from “Toxic Anthus” series, headdress (wearable)
cloth, fake fur, knitting yarn, crystal, and fiber, 60 x 80 x 80 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Toxic Anthus” series, headdress (wearable)
cloth, fake fur, knitting yarn, crystal, and fiber, 90 x 70 x 70 cm, 2021
Nahid Behboodian, untitled, from “Toxic Anthus” series, headdress (wearable)
cloth, fake fur, knitting yarn, crystal, and fiber, 70 x 75 x 50 cm, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021
“Nanjinganthus Dendrostyla” series, installation view, 2021