شهر من شهر تنهایی ما

هر شهری فارغ از قدیمی و جدید، نوبنیاد یا کهن ساخت، متمول یا فقیر را هم آدمیانش شکل می دهند، هم ساخته هایش، هم دولت و هم صاحبان ثروت و مکنت. شهر ما اما امروز از این مجموعه گویی فقط به دو عنصر اهمیت و ارزش می نهد: دولت و صاحبان مال و جاه. وجود آن ها را در هر گوشه و کناری می توان احساس کرد. سر که به آسمان بلند کنی یا آسمان خراش های ساخته شده را می بینی یا تدارک ساخت و ساز آسمان خراش بعدی را و دولتی که به سختی خود را با این هجوم همراه می سازد. سعی و تلاش می کند تا حضورش را با کوبیدن آرم خویش در گوشه و کنار ساختمان به اثبات برساند. می مانیم ما مردمان که مگر به لطف ردپایی یا گاه و بی گاه به مناسبتی نور خود را بر این شهر بتاباینم.

acrylic-0n-canvas,1392-110x150cm-Tania-Pakzad
acrylic-on-canvas,1391,100x150cm-Tania-Pakzad
acrylic-On-Canvas–,1391-,110x150cm,Tania-Pakzad
Acrylic-on-canvas,1391,110x150cm-Tania-Pakzad
acrylic–on-canvas,1391,-110x150cm-Tania-Pakzad
acrylic-on-Canvas,1391,110x150cm-Tania-Pakzda
Acrylic-On-Canvas,1391,-150x110cm-Tania-Pakzad
acrylic-on–canvas,1392,-21x30cm-Tania-Pakzad
acrylic-on–canvas,1392,-110x150cm-Tania-Pakzad
Acrylic-On-convas,1391,110x150cm-Tania-Pakzad
mix-media-on-paper,21x30cm,1392,-Tania-Pakzad
mix-media-on-paper,1391,-21x30cm-Tania-Pakzad-(2)
Mix-media-on-paper,1391,-21x30cm-Tania-Pakzad
mix-media–on-paper,1391,-21x30cm-Tania-Pakzad
Mix-media-on-paper,1392,21x30cm-Tania-Pakzad-(2)
mix-media-on-paper,1392,21x30cm-Tania-Pakzad