سوگواری

مجید بیگلری

مجید بیگلری در مجموعه‌ی «سوگواری» بازمانده‌ی خاطرات و یادِ اتفاقات شخصی و جمعی را به شکل قطعاتی کولاژ‌مانند در دو روایت مجزا با نام‌های «چشم‌انداز» و «از چند ساعت تا چند روزِ بعد» بازنویسی کرده است. قطعه‌ی «چشم‌انداز» بازسازی تصاویری از خاطرات شخصی و رویدادهای جمعی است که سلسله‌وار به زبان محو رنگ بیان شده‌اند. این قاب‌ها که همچون نگاتیو عکس پشت سرهم نشسته‌اند انگار به دنبال بازسازی و یادآوری فیلمی ازدست‌رفته، فراموش‌شده یا توقیف‌شده هستند. در مقابلِ فرم و محتوای انتزاعی قطعات «چشم‌انداز»، نقاشی‌های آبرنگی و ناواضح «از چند ساعت تا چند روزِ بعد» چهره‌ای اکسپرسیونیستی را از مخروبه‌های شهری و مناظر رو به ویرانی با رنگ قرمزقهوه‌ای خفه و چرکی که بر روی‌شان نشسته به نمایش می‌گذارند. مفهوم لحظه‌ی ویرانی در این برش‌های شهری هم‌زمان یک امر زیباشناسانه و ضد آن است.

Majid Biglari, “Landscape”, from “Mourning” series, fifty-piece installation (steel, screw, paper, artificial leather, glue and watercolor), overall size: 580 x 200 x 10 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 13.5 x 29 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 15 x 26 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 31 x 21 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 14 x 21 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 21 x 29 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “A Few Hours to A Few days Later”, from “Mourning” series, watercolor on paper, wooden frame, plexiglass, 16 x 26 cm, unique edition, 2019
Majid Biglari, “Mourning” series, “Factory 03” a group exhibition, installation view, 2020
Majid Biglari, “Mourning” series (Detailed), “Factory 03” a group exhibition, installation view, 2020
Majid Biglari, “Mourning” series, “Factory 03” a group exhibition, installation view, 2020