مجتبی امینی/ اشک در شهر

مجتبی امینی

مجتبی امینی در مجموعه‌ی «اشک در شهر» با لحنی کنایه‌آمیز و اعتراضی، چندین عکس اینترنتی از معترضان ماسک‌زده را از بستر اصلی‌شان یعنی شهر جدا کرده و بر کاغذ سنباده و بسته‌های پستی بلااستفاده نشانده است. شهرها می‌توانند بطن بیش‌تر اعتراضات مدنی و قبرستانِ شورش‌های مردمی‌ شوند. «اشک در شهر» بازسازی وضعیت اعتراض‌های شهری در غیاب شهر است.

Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 52 x 63.5 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 37 x 45 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 79 x 58 cm, 2020
Mojtaba Amini, untitled, from “Tear in Town” series, collage (paper, sandpaper and paint), 61 x 82 cm, 2020