پروژه‌های محسن> بام

ساناهین باباجانیانس (م. ۱۳۷۰، تهران، ایران) کارشناسی نقاشی خود را از دانشگاه علم و فرهنگ تهران و کارشناسی ارشد نقاشی را از دانشگاه الزهرا دریافت کرده است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده وآثارش در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف ارائه شده است.
———————————————————————————————————————————————————————————————–
توازی یا تلاقی؟
معماری به‌عنوان بخشی از فرهنگ که تغییرات تاریخی بی‌شماری را تجربه می‌کند، می‌تواند بیانگر بسیاری دیدگاه‌ها و افکار باشد؛ دیدگاه‌هایی که گاه می‌توانند در تقابل با هم قرار گرفته و نقطه‌ی تلاقی دو فرهنگ باشند. در این سازه‌ی ایرانی_ ارمنی، از معماری به‌عنوان نمادی از دو فرهنگ و هویت استفاده شده که گاه متفاوت و گاه به‌شدت مشابه هستند؛ مردمانش مواقعی یکدیگر را پذیرفته و گاهی باورهایی متضاد با هم دارند، اما در‌هر‌حال در طول تاریخ چه مثبت و چه منفی دائما در حال تاثیرپذیری از یکدیگر بوده و هستند.

Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019
Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019
Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019
Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019
Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019
Sanahin Babajanians, “Parallelism or Intersection?”, installation view, 2019