مهرداد اسکندری:‌سیاه چاله

مهرداد اسکندری دانا (م. ۱۳۶۹، تهران، ایران) در هنرستان فارابی کرج به تحصیل در رشته‌ی گرافیک و از همان سال‌ها به نقاشی پرداخت. در سال ۹۵ کارشناسی مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر تهران دریافت کرد. او در کرج زندگی و کار می‌کند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
سیاه چاله ناحیه‌ای از فضا‌ زمان است. نیروی گرانش سیاه چاله آنقدر زیاد است که هیچ‌چیز، حتی ذرات الکترومغناتیسی، توان گریز از ان را ندارند و چون نوری از آن خارج نمی‌شود، نامرئی ست، اما حضور خود را از راه‌کنش و واکنش با ماده‌ی پیرامون خود نشان دهد. فیزیک‌دانان با نظریه‌ی فضا-‌زمان و ایجاد یک محیط خمیده‌ی واحد توانستند فیزیک را هم در سطح کیهانی و هم در بعد اتمی ساده سازی کنند. حرکت مجموعه‌ای از بافت ها و روندهاست که بشر به وسیله‌ی آن تصوراتی معنادار به وجود می‌آورد. تصورات در اینجا از پیش فرض‌ها شروع می‌شوند. پیش فرض چهارچوب هایی از قواعد حاکم بر خود را سامان می دهد و رفتاری در تقابل با ماده شکل می‌گیرد: دیاگرامی باز و بی مرز از بر‌هم کنش یک، دو و صدها چیز از چارچوبی از پیش مشخص؛ عکسی تازه برای آلبوم قدیمی. سایه ها مرز ندارند مرز می‌سازند.

Mehrdad Eskandari, “Pieces 1 & 2”, From “Black Hole” Series, Mixed Media: (Iron, Wood and Magnet), In Box (32 x 18 x 12 cm), 2016
Mehrdad Eskandari, Untitled, From “Black Hole” Series, Mixed Media on Cardboard, 20 x 25 cm,  2011
Mehrdad Eskandari, “46 + 2”, From “Black Hole” Series, Mixed Media: (Image: Print on Photo Paper , Sculpture: Iron), (Sculpture: 46 x 46 x 48 cm ,Image: 23 x 28 cm), 2016
Mehrdad Eskandari, “46 + 2”, From “Black Hole” Series, Mixed Media: (Image: Print on Photo Paper , Sculpture: Iron), (Sculpture: 46 x 46 x 48 cm ,Image: 23 x 28 cm), 2016
Mehrdad Eskandari, “46 + 2”, “Black Hole” Series, Installation View, 2017
Mehrdad Eskandari, “Black Hole No.3”, From “Black Hole” Series, Iron,  85 x 85 x 85 cm, Unique Edition, 2016
Mehrdad Eskandari, Untitled, From “Black Hole” series, Mixed Media on Cardboard, Each: 25 x 35 cm, 2011