مهرداد افسری

«سال‌هاى دور»
اين تصاویر از كنون دورند، سكوتِ خيرگى و بازگشت به نگريستن‌اند. جست‌وجویی در سکون، فارغ از تمامی رانه‌هایی كه از بیرون به آنها تحمیل می‌شود، قائم بر خود و آنچه نشان مى‌دهند.