مهرداد افسری / پورتفولیو ۰۱

«بي خوابي» ها بازتاب روزهاي «حال»من است؛ آنچه اين روزو شب ها ناگزير بدان دچارم.

واقعيت‌ها برايم مبهم و رويا گونه‌اند، تلخ و نا دقيق، نوعي از عدم وضوح كه در زندگي‌ام سيال است.

Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012
Mehrdad Afsari, Untitled, from “Insomnia” series, analog photography, 135 x 175 cm, edition of 3 + 1 AP, 2012