مهدی دندی

مهدی دندی (م. ۱۳۶۶، زنجان، ایران) مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی گرافیک از دانشگاه علمی‌کاربردی تهران دریافت کرده و بیش از بیست و پنج نمایشگاه گروهی در ایتالیا، امارات متحد و ایران داشته است. او در تهران زندگی و کار می‌کند.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
موضوع کارهای من از معمولی ترین و ساده ترین فضاها تا مناظری زیبا و گاه مکان های ویران را در بر می‌گیرد. به تزئین خرابی‌ها و تخریب تزئینات علاقه‌مندم. سعی می‌کنم این رفتار تکراری انسان را با عکس‌ها و تخته‌های گچی نیز انجام دهم: رفتاری که خودویرانگر است. تزئین گاه برای توجیه رفتارها استفاده می‌شود و تخریب نیز گاه بهانه‌ای است برای ساختن.

Mehdi Dandi, Installation View, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster Board, Various Sizes, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster, 100 x 70 cm, 2017
Mehdi Dandi, Installation View, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo, 50 x 70 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster, 50 x 70 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster Board, 13 x 14 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 30 x 40 cm 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster, 50 x 70 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo, 50 x 70 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster Board, 41 x 27 x 17 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Photo Paper, 10 x 15 cm, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster Board, Various Sizes, 2017
Mehdi Dandi, Untitled, Mixed Media on Plaster, 20 x 30 cm, 2017
Mehdi Dandi, Installation View, 2017
Mehdi Dandi, Installation View, 2017