زیستن بر مدار نیستی

نسیم شجاع

در این مجموعه با نگاه به تاریخ و ادبیات و الهام از خواب و تلفیق آن با فانتزی سعی در ایجاد فضایی بی‌زمان و مکان دارم. در گذرگاهی سیال بین عناصر و نمادهای مختلف با عمقی نامعلوم به ایجاد صحنه‌ای برای نمایش سرگردانی و ناپایداری موجودات جهان پرداختم. با هدف ایجاد تعلیق و ابهام بین فضاهای واقعی و غیرواقعی به‌دنبال رازآمیزی و درگیر کردن عواطف مخاطب هستم و سعی میکنم او را به جست‌وجوی جزئیات پنهان اثر سوق دهم.

Nasim Shoja, “The Silence of Wild Flamingos”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 140 x 210 cm, 2022
Nasim Shoja, “This Neverland is the Center of the World”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 200 x 150 cm, 2022
Nasim Shoja, “The Holy Tree”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 110 x 165 cm, 2022
Nasim Shoja, “Metamorphosis”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2022
Nasim Shoja, “The Last Winter”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 60 x 80 cm, 2022
Nasim Shoja, “Darkness has Overcome the Light”, from “Living on the Orbit of Inexistence” series, oil on canvas, 60 x 80 cm, 2022
Nasim Shoja, “Living on the Orbit of Inexistence” series, installation view, 2022
Nasim Shoja, “Living on the Orbit of Inexistence” series, installation view, 2022
Nasim Shoja, “Living on the Orbit of Inexistence” series, installation view, 2022
Nasim Shoja, “Living on the Orbit of Inexistence” series, installation view, 2022