گرانش تباهی ناپذیر

سارا عباسیان

لاک‌پشت کیهانی، که جهان را بر‌گرده خود حمل می‌کند، در اساطیر و افسانه‌های فرهنگ‌های مختلف وجود دارد: از بومیان آمریکا و اقوام هندی تا چینی‌ها و متن‌های مقدس بودایی. خصوصیاتی مانند مقاومت، پایداری، طول عمر و الگوهای رفتاری و زیستی متناقض، لاک پشت را قادر می‌سازد در زیستگاه‌های متنوع، از صحرا تا دریا، بقا یابد.
از سوی دیگر آنچه در جهان امروز، مداوما پدیدار می‌شود، زمینه‌ی گسترده‌ی خشونت است که از حملات انتحاری، انفجارها و وقایع فاجعه بار سرفصل اخبار فراتر می‌رود و به خشونت‌های کوچک در تعامل‌های روزمره می‌رسد. ایدئولوژیهای ناسیونالیستی، باورهای دینی، پیروی از رهبران کاریزماتیک و اقتدارگرا، یا تمایل به تغییر سیاسی از انگیزه‌های اقدامات تروریستی و حملات انتحاری بوده‌اند.

در این نمایشگاه لاک‌پشت‌ها در وضعیتی استعاری و پرایهام همزمان برتابنده وضعیت اسفناکی است که هم قربانیان و هم‌عاملان خشونت‌های سازمان‌یافته امروز با آن مواجهند: موجودی چندتکه، بی‌قواره و منحوس که حتی ابعادی غول‌آسا می‌یابد. برای دفاع یا تهاجم لاکش را به نوعی زرهِ پولادی تبدیل کرده که ضدگلوله است، اما در برابر تباهی زهرآگین جامعه‌ی مدرن که مانند باران اسیدی در خاک نفوذ می‌کند، ابداً مقاومتی ندارد.

Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, untitled, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, 35 x 50 cm, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #01”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #02”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #06”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #07”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #09”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #10”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 144 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #04”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 300 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Cosmic Turtle #11”, from “Imperishable Gravity” series, pencil on cardboard, Diasec, 104 x 300 cm, unique edition, 2016
Sara Abbasian, “Imperishable Gravity” series, installation view, 2016
Sara Abbasian, “Imperishable Gravity” series, installation view, 2016
Sara Abbasian, “Imperishable Gravity” series, installation view, 2016