غسل با رویا

مهسا نوری

مهسا نوری که همواره فریبندگی و وهمناکی آب توأمان در آثارش نقشی مهم دارد، در مجموعه‌ی «غسل با رویا» فانتزی عجیب و رنگارنگی می‌سازد که گویی آن را از پس رویاهایش بیرون کشیده تا تطهیر از پلیدی‌های جهان در واقعیت میسر شود.

Mahsa Nouri, “Sunken Light”, from “Immerged in Daydreaming” series, oil on canvas, 100 x 150 cm , 2021
Mahsa Nouri, “Before the Loss”, from “Immerged in Daydreaming” series, oil on cardboard, 49 x 68 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Missing”, from “Immerged in Daydreaming” series, oil on cardboard, 49 x 68 cm, frame Size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Immerged in Daydreaming” series, Factory 04, installation view, 2021