چیزی در راه است، چیزی که درست نیست

Lukas Junitsch

بخشی از درک هستی توسط یک کودک، ناشی از تصور بزرگسالان از قدرت شناخت کودکان است. بنابراین تصاویر کلیشه‌ای و اکثراً خوشایند در ذهن جمعی روزمره می‌مانند و طی مرحله ی رشد، تأثیر خود را بر جای می‌گذارند. آن ها درک از جهان هستی را به عنوان چیزی ایده‌آل، نزدیک به مدینه فاضله، دنبال می‌کنند و طی آن در طول عمر توانمند مانده و اساس امنیت برای تفسیر دنیا را تضمین می‌کنند. یکی از جاهایی که چنان تصاویری را می‌شود در آن یافت، کتاب‌های مشهور کودکان اروپا است. محتوایی که از آن به عنوان ‹‌‹ویمل بیلدر›› (ژانر ادبی که از زمان پیتر بروگل بزرگ یا نقاش هلندی هیرونیموس بوش معروف شد) یاد می‌شود.
از این ژانر ادبی برای توصیف موضوعات ابتدایی؛ مانند محیط زیست، زمان و یا چهار فصل، استفاده می‌شود. من این تصاویر را از طریق نقاشی روی گلدان‌های لعاب‌دار انتقال دادم که هر کدام از آن ها نماینده یک فصل از سال است. رابطه پیچیده ی بین پروسه‌ها و مفاهیم استاتیک را می‌توان در ترسیمات متعدد از طبیعت پیدا کرد: مفاهیم همیشه در پی معنابخشی به اشیا هستند که در بیشتر مواقع استاتیک و غیر قابل دریافت نیستند. تنش بین پروسه‌های طبیعی؛ مانند تغییر آب و هوا و از طرف دیگر عقاید یا مفاهیم ثابت، منجر به تشویش خاطر در درک انسانی از این پدیده‌ها می‌شود.

Height: 27 cm
Installation With
4 Porcelain Vases