انسان

آریا تابندهپور

بعد از تصادف دوستانم، ناخودآگاه به سراغ عکس‌هایی که از آن‌ها دارم می‌روم و سعی می‌کنم تصویرشان را آن گونه بسازم که نن گلدین بعد از بازگشت از بیمارستان از خود می‌گیرد. در این مرحله، از یک نرم افزار رایانه‌ای استفاده می‌کنم. عکس‌های نهایی را برش می‌دهم و به شیشه‌ی ماشین می‌چسبانم.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Human” series, photo print on metallic paper mounted on shattered car windscreen, variable dimensions, unique edition, 2015
Arya Tabandehpoor, from “Human” series, installation view
Arya Tabandehpoor, from “Human” series, installation view (detail)
Arya Tabandehpoor, from “Human” series, installation view
Arya Tabandehpoor, from “Human” series, installation view