وفاداری (بخش دوم)

امیرحسین بیانی

این مجموعه ادای دِینی است به کسانی که برای باورشان‌ جان باخته‌اند، بی‌آن‌که نامی از آن­ها برجا مانده باشد. آن‌ها که در هیاهوی وقایع، جانشان به اعداد و ارقام تقلیل پیدا می‌کند و فقط در اخبار و بنا به مصلحت‌ها در آماری کلی گزارش می­شوند و به سرعت از یادها می‌روند.

آن‌ها که شجاعتِ بودن هستند و مرگ خاموش‌شان، معنای دقیق نفی متعین است؛ آن‌ها که بی‌نامی‌شان ترجمه­ای زیبا  و بی‌واسطه از مفهوم توده است.

Amirhossein Bayani, “The Skyline Is Broken”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “The Dark Moment of Being Without You”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “She Never Got Tired”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “The Sunshine of the Last Companions”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “Just A Little Farther”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “Forget About the Landscape”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “The Conscience of the World Is a Woman”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “Amidst the Thick Fog”, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “Both of Them Simultaneously “, from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020
Amirhossein Bayani, “Her Son Took Away the Mystery of Weeping” , from “Fidelity (Part 2)” series, oil on canvas, 140 x 180 cm, 2020