فردا (مریم پسیان، سارا سرخیل) در همکاری با سهیل ریاحی

زنان در طي ساعات مختلف روز، حالات دروني متعددي را تجربه مي‌كنند كه اين تجربه به اقتضاي فرهنگ، شرايط اجتماعي، سن، و خلق و خو در زنان به نسبت‌های متفاوت دیده می‌شود. در اين مجموعه به بررسي حالات روزمره‌ی يك زن پرداخته‌ايم: مجموعه‌اي از احساسات و تجربياتي كه هر يك متناسب با شرايط و موقعيت، در ساعتي از روز براي او اتفاق مي‌افتد و دغدغه‌هاي ظاهري و جزئياتي كه دائما يك زن را درگير مي‌كند. او ساعاتي را در نقش همسر، مادر و نقش‌هاي متفاوت ديگري سپري مي‌كند و چه بسا كه جامعه پذيراي اين نقش‌ها نباشد. در این فصل دغدغه‌هاي ظاهري مورد بررسي ما قرار گرفته است. ظاهرگرايي در جامعه‌ی امروز معيار انتخاب و قضاوت بسياري از افراد است و در رقابت با پارامترهای دیگری مثل دانش، شعور، وجهه‌ی اجتماعی و غیره الویت اکثریت افراد جامعه را به خود اختصاص داده است. این باور که زن ایده‌آل، زنی است که از لحاظ دارا بودن عناصر ظاهری، نسبت به سایر زنان، برتری داشته باشد، نه‌تنها در ذهن مردان، بلکه در ناخودآگاه زنان هم به همین اندازه حضور دارد، تا جایی که مفهوم و معنی آراستگی به شکلی غلط در ذهن ما زنان جای گرفته است كه بخشي از آن به صورت اكتسابي از جامعه به ما القا شده و بخشي ديگر ريشه در ناخودآگاه ما دارد. اين روند تكرارشونده، تا زماني كه تغييري در طرز نگرش و تفكر ما اتفاق نيفتد، متوقف نخواهد شد و نداشتن اين خودباوري و خودآگاهي، افراد را از مسير رشد و تكامل باز مي دارد.

Farda (Maryam Pesyan, Sara Sarkheil) in Collaboration with Soheil Riahi, “Chapter #1-5-5:30′ “, Installation, Costume Design/ Video , 50 x Bottles Bottles: Glass, Olive Oil, Hair, 2018
Farda (Maryam Pesyan, Sara Sarkheil) in Collaboration with Soheil Riahi, “Chapter #1-5-5:30′ “, Video , 2018