آشیانه‌ی دوردست / ساسان ابری

ساسان ابری

هر آدمی درخت خودش را دارد و هر درختی آدم خودش را می‌سازد و این‌طور است که ما با‌ درخت یا درخت‌های‌مان آشیانه‌ می‌سازیم.
هیچ درختی شبیه به درخت دیگر نیست. آشیانه‌‌ها سر‌گذشت و سر‌نوشت‌ خاص خودشان را دارند. هر آن‌چه می‌گوییم، می‌نویسیم و ثبت یا نقاشی می‌کنیم جدا از شرایطی که بر سر خودمان یا درخت‌مان رفته نیست.
از گذشته گفتن و ساختن شرایط جدید دشوار است. زمان و مکانِ گذشته ازدست‌رفته است. و همه چیز مثل طبیعت تغییر می‌کند.
طبیعت غیر قابل پیش‌بینی ‌و بی‌فکر است و به حرف کسی یا چیزی گوش نمی‌دهد و کار خودش را می‌کند و همین خودسری اوست که موضوع‌ها، قصه‌ها و تاریخ‌ها را می‌سازد. گاه این اتفاقات به‌قدری بزرگ می‌شوند که به چیزی بیشتر از یک رویا نیاز است، آن هم رویاهایی که به وضوح ترسیم نشده‌ باشند.

Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020
Sasan Abri, untitled, from “Faraway Nest” series, image transferred on paper, unique edition, 52 x 50 cm, 2020