در معرض

ساسان ابری

نخست چشم ها هستند که «در معرض» شهر قرار می‌گیرند.چشم ها در برخورد با پوسته ی شهر، به بالا و پایین می نگرند و گاه خیره می شوند: گویی در برابر جداره های شهر در فضایی مبهم معلق اند.

Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 145 x 195 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 195 x 145 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 195 x 145 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 195 x 145 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 115 x 85 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 115 x 85 cm, 2015-2018
Sasan Abri, Untited, From “Exposed” Series, Image Transferred on Paper, Unique Edition, 85 x 115 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 115 x 85 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 115 x 85 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, image transferred on paper, unique edition, 115 x 85 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 75.5 x 55.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 75.5 x 55.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 55.5 x 75.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 55.5 x 75.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 55.5 x 75.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 55.5 x 75.5 cm, 2015-2018
Sasan Abri, untitled, from “Exposed” series, mixed media (polaroid photography, a collage of 20 images, all transferred to glass), unique edition, 55.5 x 75.5 cm, 2015-2018
“Exposed” series”, installation view
“Exposed” series”, installation view
“Exposed” series”, installation view
“Exposed” series”, installation view