شهادت

مجید بیگلری

باقیمانده­‌ها، تکه­‌های جان به در برده از فاجعه‌­اند. نشانه­‌هایی خام، پراکنده و نامنسجم از همه‌­ی چیزهایی که دیگر وجود ندارند. نشانه­‌هایی که دیگر نشانی از خود هم ندارند. هم­چون کلمه­‌هایی از هم گسیخته که از معنا تهی گشته‌­اند و روایتی را بازگو نمی‌­کنند. ویرانه­‌ها، تجربه­‌ی فروکاسته­‌شده­‌ی انسان­‌اند. این تکه‌­پاره‌­ها اشیایی هستند که به­‌واسطه‌­ی تکرار زیبا شده­‌اند و با گذر زمان سندی برای بخشی تحریف­‌شده از تاریخ خواهند بود. شاهد واقعی، آن قطعه‌­ای است که گویی هرگز وجود نداشته است. آن کس که نیست، واقعیتی که هیچ­‌گاه تصویر نشد و حقیقتی که هرگز بیان نخواهد شد.

Majid Biglari, “13 Aban, 1358”, from “The Experience of Dishevelment” series, one hundred and three-piece installation, (paper, cardboard, etc.), frame size: 25 x 18 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “13 Aban, 1358” (Detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, one hundred and three-piece installation, (paper, cardboard, etc.), frame size: 25 x 18 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, cement concrete, wood, grease, etc.), 124 x 120 x 242 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled (detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, cement concrete, wood, grease, etc.), 124 x 120 x 242 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “February 15, 1945”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel strap, mask satchel, wool, etc.), 113 x 113 x 20 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, cement concrete, wood, cardboard, textile, etc.), size without pedestal: 65 x 65 x 9 cm, size with pedestal: 65 x 66 x 24 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “Posters”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (posters, cement concrete, wood, etc.), size without pedestal: 65 x 66 x 9 cm, size with pedestal: 65 x 66 x 39 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (wood, archive folder, paper, organic glue, oil, etc.), 96 x 42 x 120 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled (detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (wood, archive folder, paper, organic glue, oil, etc.), 96 x 42 x 120 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel strap, wood, glass, cement concrete, grease, etc.), size without pedestal: 39 x 40 x 94 cm, size with pedestal: 39 x 40 x 117 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, cardboard, paraffin, wood, cement concrete, etc.), 56 x 172 x 15 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, untitled (detailed), from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, cardboard, paraffin, wood, cement concrete, etc.), 56 x 172 x 15 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “October 03, 2015”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, polycarbonate, wood, electrocardiogram, etc.), 40 x 40 x 40 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “June 11, 1999”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, polycarbonate, wood, grease, timer, etc.), 40 x 40 x 40 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “March 16, 1988”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, polycarbonate, wood, metal cans, metal capsule, etc.), 40 x 40 x 40 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “September 20, 1940”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (steel, polycarbonate, wood, grease, typewriter, etc.), 40 x 40 x 40 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “January 13, 2017”, from “The Experience of Dishevelment” series, mixed media (wood, metal, bitumen, bathtub, etc.), 87 x 50 x 88 cm, unique edition, 2017
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018
Majid Biglari, “The Experience of Dishevelment” series, installation view, 2018