اپیدمی

سارا عباسیان

عوارض جنگ تنها محدود به رنج‌های فردی نیست، بلکه حاصل رابطه‌ای بین آسیب‌های دوران جنگ و بیماری و ضعف دوران پس از آن است. جنگ سبب تخریب فکر و غیرعادی شدن برداشت انسان از واقعیت می‌شود. این عواملِ مخرب، نه تنها به لحاظ روانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار هستند، بلکه نگاه انسان به خود، طبیعت و دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، گویی در راهی رها شده‌اند. جنگ در بدترین حالت منجر به جنون می‌شود. جهان امروز بیمار جنگ است. «پوسیده‌خوارها» به طور گسترده در میان انسان ها گسترش می‌یابند و با قرار دادن انسان در شرایط دشوار و پیچیده، عرصه را برای آنان تنگ می‌کنند. پوسیده‌خوارها جهانی از آن خود را می‌سازند: جهانی که اکنون جولانگاه آن‌هاست.

Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 270 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 270 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 200 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 150 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 120 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 120 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 120 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 120 x 107 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 75 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 75 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 75 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 75 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 107 x 75 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, Untitled, From “Epidemy” Series, Pencil on Cardboard, 42 x 30 cm, 2017aSara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, untitled, from “Epidemy” series, pencil on cardboard, 42 x 30 cm, 2017
Sara Abbasian, “Epidemy” series, installation view, 2017
Sara Abbasian, “Epidemy” series, installation view, 2017
Sara Abbasian, “Epidemy” series, installation view, 2017
Sara Abbasian, “Epidemy” series, installation view, 2017