عماد انوشیروانی

عماد انوشیروانی (م. ۱۳۷۰، مشهد، ایران) چند سالی است که به‌‌عنوان مدیر تولید و مدیر پروژه در صنعت تبلیغات فعالیت دارد. او در آثارش همیشه به دنبال کسب تجربیات جدید و ساختن آثاری است که فرایند تولیدشان نیز به اندازه پرورش ایده‌ی آن برایش چالش‌انگیز باشد. تلاش او ساخت سیستم‌هایی است که خودگردان، زنده و مدام در حال تغییر باشد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
تشییع یک، دو یا سه جنازه‌ی احتمالی
تکرار همیشه در چند قدمی ماست، در هر فرو‌ریختن و برخاستنی.
در میان انبوه مردگان تاریخ، این تشییع شبیه کدامیک خواهد بود؟

Emad Anooshirvani, untitled, from “Funeral for One, Two, or Three Possibly Dead Bodies” series, (iron sheet, profile, electric motor, gear box, bearing, mdf, paper, nuts and bolts, timer, shaft), overall size: 400 x 250 x 165 cm, 2019
Emad Anooshirvani, untitled (detail), from “Funeral for One, Two, or Three Possibly Dead Bodies” series, (iron sheet, profile, electric motor, gear box, bearing, mdf, paper, nuts and bolts, timer, shaft), overall size: 400 x 250 x 165 cm, 2019
Emad Anooshirvani, untitled, from “Funeral for One, Two, or Three Possibly Dead Bodies” series, (lithographic, zinc plate), unique editions, each: 40 x 51 cm, 2019
Emad Anooshirvani, untitled, from “Funeral for One, Two, or Three Possibly Dead Bodies” series, light box with negative, unique edition, 15 x 15 cm, 2016