جایی دیگر

شقایق عربی

«وقتی به گذشته می‌نگرم، باغ عدن برایم به رؤیایی می ماند. چه زیبا بود آن باغ، اما اکنون گم شده است و دیگر آن را نخواهم دید». ــ یادداشت‌های روزانه ی آدم و حوا، مارک تواین

حس و حال یک مکان را در نظر آورید. یورش دیداریِ درخشان رنگ‌ها و اَشکال را نمی‌گویم، بلکه می‌خواهم حس آن مکان را مجسم کنید. همان تأثیری که تارهای قلب‌تان را به ارتعاش در می‌آورد و حتی غیابش هم اشارتی است به حضور آن. از دست دادنش را حس می‌کنید. به خش‌خش نرم برگ‌های ناپیدا می‌ماند؛ یا به نوازش پرلطافت نسیمی که بر گونه‌های تان می‌وزد و زمزمه‌ای که جایی در کرانه های ذهن‌تان می‌شنوید. چیدمان «جایی دیگر» شقایق عربی، آسمان و زمین را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و به فضای ناملموسی می‌پردازد که در مرز امر واقعی و غیرواقعی، واقعیت و خیال، آن‌چه هست و آن‌چه برای همیشه از دست رفته، قرار می گیرد.

شقایق عربی با اشیاء بازیافته کار می‌کند. همبندی‌های (اسمبلاژهای) او معمولاً از مواد ساده تشکیل شده که به غایت انتزاعی هستند و گستره‌ای از معانی را به ذهن متبادر می‌سازند. در آثارش ترکیب مواد خامی مانند چوب، شاخه‌های درختان، گل‌های خشک و قطعات پیداشده در سایت‌های ساختمانی و بافت اشیاء بازیافته، تداعی‌گر فضاهای ساخته‌شده‌ی شهری و نیز جهان طبیعی است. عربی با ترکیب اشیاء بازیافته‌ی طبیعی و صنعتی به واکاوی تفاوت بین فرم‌ها و بافت مواد مختلف می پردازد و از این راه، بین آن‌چه به وضوح انتزاعی است و آن‌چه به طور ضمنی بر تصویری دلالت می‌کند، تعادل برقرار می‌‌‌‌کند. این آثار قصد دارند از سرشت پست و مصنوعی مواد تشکیل‌دهنده‌ی خود، به سرشت اثیریِ ترکیب‌بندی هنری برسند؛ خواه چیدمان باشد و خواه مجسمه.

عربی در «جایی دیگر» تصویری از فضایی ارائه می‌دهد که قبل از دیده شدن، حس می شود و قبل از تجربه شدن، به طور شهودی احساس می شود. او با مواد، نور و سایه، تجربه‌ای می‌آفریند که در آن همه‌ی سطوح و جای‌جای فضا آکنده از احساس می‌شوند. آثار مکان‌ویژه‌ی عربی، به رسم مجموعه‌های پیشین او، با حضور محسوس یا نامحسوس خود به گوشه و کنار فضا نفوذ می‌کنند.

Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017
Shaqayeq Arabi, From “Elsewhere” Series, Installation View (Detail), 2017