گسست

این همه  سایه های موهوم که امروز در شهر سرگردانند، هیچ کدام موهوم تر از من نیستند.
من عشق های شبح سان را شناخته ام، عشق های دل به شک و گریزنده به سان دود.
ژان پل سارتر نمایشنامه مگس
صندلی، طناب، قاشق و چیزهای دیگر بهانه ای است برای طرح حضور انسان در رأس. و اندیشیدن به روابط میان او و پیرامونش دغدغه ای است که ذهن را به تأمل وامی دارد. تأمل در حضور، عدم حضور، و غیاب او در حضور اشیا.
زندگی در اوضاعی که پر از تناقضات عمیق، تضادها و نامتناسبی ها است، تأثیر در منِ گذاشته است که به عمد حذف شده، تا به دام «من» نیفتد.

Untitle_2010_Acrylic-on-canvas_100.200
Untitle_2010_Acrylic-on-canvas_120.200
Untitle_2010_Acrylic–on-canvas_120.200
Untitle_2010_-Acrylic-on-canvas-_120.200
Untitle-_2010_Acrylic-on-canvas_120.200
Untitle_2010_-Acrylic-on-canvas-_200.120
Untitle_2010_Acrylic-on-canvas-200.150
Untitle_2011_Acrylic-on-canvas_120.200
Untitle_2011_-Acrylic-on-canvas_120.200
Untitle-_2011_Acrylic-on-canvas_120.200
Untitle_2011_Acrylic-on-canvas_200.120
Untitle_2011_-Acrylic-on-canvas_200.130
Untitle_2011_Acrylic-on-canvas_200.150