دمو

Ali & Ramyar

تصوير نسل‌ها در امتداد رويدادهاي تكرار شونده‌ ايران است. تكثير وقايع اين سرزمين از بهمن 57 تا خرداد 88. تشكيكي‌ست در اتفاقات با بازنمايي توده‌هاي مردمي عظيمي كه در گذار تاريخ، در پي دمكراسي، احقاق حق و بيان احساسات در كنار هم قرار گرفته‌اند.
اين نگاتيوهاي نور خورده‌ و تكرار شده، شايد حكايت اميد و باوريست كه در هر دوره و به هر بهانه، براي آينده‌‌ی بهتر، مردم را شانه‌به‌شانه در كنار هم قرار مي‌دهد.
عكس‌هاي انتخاب شده در پس‌زمينه، بي‌هيچ پيش‌داوري فقط بخشي از يك اتفاق هستند و از دل هزاران تصوير به‌جاي مانده انتخاب شده‌اند؛ شور، هيجان و البته سكوت‌شان گوياي همه‌ واقعيت‌هاي آن دوران نيست.
*دمو در ريشه‌ي يوناني به معناي مردم است.

Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print,120 x 120 cm, Edition of 10+ 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018
Ali & Ramyar, Untitled, From “Demo” series, HD Metal Print, 70 x 70 cm, Edition of 5 + 2 AP, 2018