داوود کوچکی

داوود کوچکی (۱۳۹۹-۱۳۱۸ ، رشت، ایران) ملقب به «مرد مدادی» از مهم‌ترین  چهره‌های آوت‌سایدر آرت ایرانی در مجامع بین‌المللی است که آثارش در موزه‌ها و مجموعه‌های عمومی و خصوصی متعدد و معتبری نگهداری می‌شود؛ از مهم‌ترین آن‌ها موزه‌ی آرت‌بروت لوزان در سوئیس و موزه‌ی فولک آرت آمریکا است. ( آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت‌سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Davood Koochaki, untitled, pencil on cardboard, 100 x 70 cm, 2019
Davood Koochaki, untitled, pencil on cardboard, 100 x 70 cm, 2019
Davood Koochaki, untitled, pencil on cardboard, 100 x 70 cm, 2017
Davood Koochaki, untitled, pencil on cardboard, 100 x 70 cm, 2017
Davood Koochaki, untitled, pencil on cardboard, 100 x 70 cm, 2017
Davood Koochaki, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021