آبِ سیاه

مهسا نوری

دیگر غیرعادی­‌ها برای­مان عادی جلوه می‌­کنند. ناامیدانه برای چیزی مبهم تلاش می­‌کنیم و مانند چشمی گرفتار آب سیاه، روشنایی لرزان و ناپایدار را دنبال می­‌کنیم.

Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, “White Dream”, from “Return” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Suspended”, from “Dark Water” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 46 x 61 cm,  frame size: 58.5 x 74 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 50 x 70 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 50 x 70 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Cold”, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 49.5 x 68.5 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “The Left Hand”, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 34 x 49.5 cm, frame size: 48 x 63 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 40 x 50 cm, frame size: 53.5 x 64 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 32 x 31 cm, frame size: 46 x 46 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 49.5 x 68.5 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021  
Mahsa Nouri, “Dark Water” series, installation view, 2021
Mahsa Nouri, “Dark Water” series, installation view, 2021
Mahsa Nouri, “Dark Water” series, installation view, 2021
Mahsa Nouri, “Dark Water” series, installation view, 2021