آبِ سیاه

مهسا نوری

دیگر غیرعادی­‌ها برای­مان عادی جلوه می‌­کنند. ناامیدانه برای چیزی مبهم تلاش می­‌کنیم و مانند چشمی گرفتار آب سیاه، روشنایی لرزان و ناپایدار را دنبال می­‌کنیم.

Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, “White Dream”, from “Return” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Suspended”, from “Dark Water” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 46 x 61 cm,  frame size: 58.5 x 74 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 50 x 70 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 50 x 70 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “Cold”, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 49.5 x 68.5 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021
Mahsa Nouri, “The Left Hand”, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 34 x 49.5 cm, frame size: 48 x 63 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 40 x 50 cm, frame size: 53.5 x 64 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 32 x 31 cm, frame size: 46 x 46 cm, 2021
Mahsa Nouri, untitled, from “Dark Water” series, oil on cardboard, 49.5 x 68.5 cm, frame size: 63.5 x 83.5 cm, 2021  
“Dark Water” series, installation view, 2021
“Dark Water” series, installation view, 2021
“Dark Water” series, installation view, 2021
“Dark Water” series, installation view, 2021