اختلال

آریا تابندهپور

در این مجموعه عکس‌هایی وجود دارد که آن‌ها را با نرم‌افزار ویرایش‌گر داد‌ه‌ها دست‌کاری کرده‌ام‌. شباهت اولیه بین آن‌ها به همین دلیل است .
وقتی به سفر می‌روم یا از محیط هر روزه‌ای که در آن زندگی می‌کنم خارج می‌شوم طبیعتا شناخت و آگاهی‌ام از محیط پیرامون کاهش پیدا می‌کند و به همان تناسب موضوعاتی که سوژه‌ی عکس‌های من را تشکیل می‌دهد نیز متفاوت می‌شوند.
گاهی برخورد من با این عکس‌ها نزدیک به کارت‌پستال می‌شود.
در این دستگاه که به کلایدسکوپ شباهت دارد عکس‌ها تکرار می‌شوند و در محور‌های عمودی و افقی خود چرخیده می‌شوند و با این اتفاق تصاویر واقعی و مجازی‌شان جابه‌جا می‌شود؛ همانند اتفاقی که در ذهن من می‌افتد.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Corruption” series, material (acrylic sheets, chloroform, SMD LED modules, battery compartment, battery, on/off switch, wires, printed photograph on light box paper), 20 x 4.1 x 4.5 cm, unique edition of 365, 2018
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Corruption” series, acrylic sheets, material (chloroform, SMD LED modules, battery compartment, battery, on/off switch, wires, printed photograph on light box paper), 20 x 4.1 x 4.5 cm, unique edition of 365, 2018
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Corruption” series, acrylic sheets, material (chloroform, SMD LED modules, battery compartment, battery, on/off switch, wires, printed photograph on light box paper), 20 x 4.1 x 4.5 cm, unique edition of 365, 2018
Arya Tabandehpoor, “Corruption” series, installation view (detail), 2018
Arya Tabandehpoor, “Corruption” series, installation view (detail), 2018
Arya Tabandehpoor, “Corruption” series, installation view , 2018