خوردگی

مهدی عبدالکریمی

طبیعت ما، ما را به کشتن می دهد.

KHB_1449
Mehdi Abdolkarimi-From the Series of Corrosion-2015-30x30cm-in 7 Edition+1AP.