تبدیل

تبدیل
مجموعه‌ى پيش‌ رو حاصل تلاش من در انجماد لحظه‌اى از فرآيند تغيير است. ايجاد وقفه‌اى كوتاه در زمان و نمايش احجامى در ميانه‌ى تبديل شدن، در حال به وجود‌آمدن و شكل‌گيرى يا رو به زوال و نابودى. آيا مجسمه‌ى ساكن مى‌تواند از حركت ايستادن را نمايش دهد و آیا چنان‌كه در عكس رخ مى‌دهد، مجسمه هم مى‌تواند زمان را روايت كند؟