ارتباط

آریا تابندهپور

تصاویر در فضای عمومی پخش می‌شود و هرکدام جدا از هم قسمتی از طبیعت را نشان می‌دهد، سرسبز، زنده و زیبا.
در این مجموعه عکس‌ها بریده و در پشت شیشه‌ی آیفون نصب شده‌اند. شیشه‌ها را کنار هم چسبانده و سعی کردم تصویر اولیه را بازسازی کنم. هدف از این کار ساخت تصویر زشت یا زیبای آسیب عمومی این ارتباط پخش‌شده است.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Connection” series, (printed photograph on metalized paper, iPhone 5 glass, double-sided glue, twin glue, OCA glue, metal frame), 130 x 200 cm, unique edition, 2018
Arya Tabandehpoor, “Connection” series, installation view, 2018