تلاقی

سارا عباسیان

آمیزه‌ایی از مرگ و زندگی که تولد و مرگ را هم زمان به تصویر می‌کشد. تصویر مجردی از انسان که تا ابد تکرار می‌گردد. شروع و پایانی که رهایی از آن مهمل می‌نماید. این مجموعه تلاقی تولد و مرگ را ترسیم می‌کند، بی‌آنکه به سرنوشت گنگ و محتوم پرداخته باشد.

Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm , 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 70 x 50 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 50 x 70 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 50 x 70 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 50 x 70 cm, 2014
Sara Abbasian, untitled, from “Confrontation” series, pencil on cardboard, 50 x 70 cm, 2014
Sara Abbasian, “Confrontation” series, installation view, 2014
Sara Abbasian, “Confrontation” series, installation view, 2014
Sara Abbasian, “Confrontation” series, installation view, 2014