خوشه پنج

سارا عباسیان

«گرانبهاترین چیز برای انسان زندگی است و آن فقط یک‌بار داده می‌شود. پس باید آن را چنان گذراند تا سال‌های به هدر رفته‌‌ی عمر موجب عذاب دردناک نگردد، تا گذشته‌‌ی خوار سفله بر پیشانی ما داغ رسوایی نزند، تا به هنگام بدرود زندگی بتوان گفت: سراسر زندگی و همه‌ی نیروهایم وقف زیباترین پدیده‌ی جهان، یعنی وقف مبارزه در راه رهایی بشریت شده بود. پس باید شتافت، زندگی کرد، چه یک بیماری بی‌معنی یا یک تصادف تراژیک می‌تواند رشته‌ی آن را بگسلد!» ــ نیکلای استروسکی، چگونه فولاد آبدیده شد

Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm, frame size: 35.5 x 31.5 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm, frame size: 39 x 29.5 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm, frame size: 39 x 29.5 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm, frame size: 39 x 29.5 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm, frame size: 39 x 29.5 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm, frame size: 38 x 29 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm, frame size: 60.5 x 43 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm, frame size: 60.5 x 43 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 93 x 70 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 93 x 70 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm, frame size: 111.5 x 61 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm, frame size: 111.5 x 61 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm, frame size: 111.5 x 61 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 50 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 100 x 70 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 150 x 100 cm, frame size: 161 110 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 150 x 100 cm, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021
“Cluster 5” series, installation view, 2021