خوشه پنج

سارا عباسیان

سارا عباسیان با ابتدایی‌ترین وسایل خلق تجسمی یعنی مداد و کاغذ قصه‌گوی خشونت بی‌پایان انسان با خود و طبیعت اطرافش است. طراحی‌های انسانی-حیوانی او در «اپیدمی» همانند پیشگویی شومی است که «خوشه ۵» ترسیم دقیقی آز آن پیشگویی به‌حقیقت‌پیوسته است. او مانند یک واسط مردگان تلنبارشده را به دنیای زندگان احضار و آن‌ها را به تصویر می‌کشد، تصویری دلخراش و کابوس‌مانند که گویی تلنگری است برای بازیافتن خود در نسبت با طبیعتی که بعد از هزاران سال پرستاری از ما چیزی جز فاجعه و خرابی عایدش نشده است.

Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 200 x 68 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 93 x 70 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm, frame size: 60.5 x 43 cm, 2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 50 x 33 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 25 x 21 cm ,2021
Sara Abbasian, untitled, from “Cluster 5” series, pencil on paper, 28 x 20 cm ,2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view