حبس اصطحکاک

امیرنصر کم‌گویان

آثار امیرنصر کم‌گویان حالتی از یگانگی و وحدت میان فرم‌های متضاد در کیهان است که مرز را میان وجود و عدم، آلی و غیرآلی، خواب و بیداری و یاد و نسیان «ناتعریف» می‌کند. او با ریزبینی در پیرامون و ابزارها و گیاهان، یکپارچگی را در عین تصادف‌گونگی به تصویر می‌کشد و آدم‌های مکانیکی را در تقارنی نامتقارن در میان انبوه گیاهان و پرندگان و موجودات ریز و درشت می‌نشاند. این آثار در ادامه‌ی مجموعه‌های پیشین او، مسیری بی‌زمان و بی‌مکان پیش گرفته، نه ردی از حال دارد و نه متعلق به گذشته و آینده است.

Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Amir-Nasr Kamgooyan, untitled, from “Capturing Friction” series, silkscreen print on iron plate, 13.5 x 15.5 cm, frame size: 27 x 33 cm, unique edition, 2021
Asia Now 2021, installation view
Asia Now 2021, installation view